Forsøg udført af:

Hushållningssällskabet i Halland, Sverige.

L3 – 0096 Siolitbehandling i flytgödsel.

I oplæg til forsøget gik ud på at påvise om Siolit påvirkede kvælstofomsætningen i husdyrgødning tilført vårsæd.
En sammenligning med handelsgødning og ubehandlet gylle.

I nedenstående skema ses høstudbyttet, som er for Siolits vedkommende ligger markant højere i udbytte end udbyttet i ubehandlet husdyrgødning. 12 kg . mere i forsøgsfeltet med 90kg NH4-N i handelsgødning er eneste bedre resultat end i den Siolit – behandlede husdyrgødning.

Forsøgsled 2 – 5 – 8 har fået 60 kg . NH4-N. Led nr. 3 – 6 – 9 har fået 90 kg . NH4-N.
Led 4 – 7 – 10 har fået 120 kg . NH4-N pr. ha.

For at bedømme høstresultat skal man retfærdigvis sammenligne Siolit – behandlet med ubehandlet husdyrgødning.
Her er forskellen henholdsvis 351 kg ., 200 kg . og 189 kg ., for de forskellige forsøgs felter.

Min – N efter høst i 0 – 60 cm   var for ubehandlet 21 – 20 – 20  Siolit – behandlet 17 – 20 – 18 Tot – N/ha

Høstudbytte pr. kg. tilført NH4-N fremgår at nedenstående tabel,
også her er der stor forskel på Ubehandlet og Siolit – behandlet husdyrgødning.

                 Handelsgødning              Ubehandlet                          Siolit - behandlet

Udvaskningen af eventuelt restindhold af kvælstof i jorden skulle efterfølgende undersøges ud fra jordbundsanalyser.
Høstudbyttet og den samlede biomasse skulle indgå i en samlet vurdering af udvaskningsproblemet til Laholmbugten.

Tilbage til videnskabelige forsøg Tilbage til forsiden