Siolit A/S
Tlf.: +45 6471 1115

Mobil: +45 2019 2316
Mail:
siolit@siolit.com
Dato for revision af Salgs- og leveringsbetingelser d 1. september 2016

Betalingsbetingelser:

Hvor intet er aftalt er disse netto kontant inden levering. Ved køb via internettet gælder Siolit A/S betalingsbetingelser for nethandel.

Generelt:
Siolit A/S følger til enhver tid de gældende regler for såvel leverancer som entrepriser.

Salgsvilkår
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Siolit A/S, såfremt der i leverancer indgår montage er det de for byggebranchen sædvanlige betingelser der er gældende.
Der vil såfremt der aftales montage blive udarbejdet særskilt entreprise aftale for montage.

Dokumentation:
Produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger altid med når De modtager en leverance fra Siolit A/S.
Er disse ikke på Dansk, kan kunden henvende sig til Siolit A/S for anvisninger.

Vejledning og rådgivning:
Siolit A/S´s informationer der gives til køber uden betaling betragtes alene som vejledning og er ikke erstatnings- og ansvars pådragende.
Rådgivning, aftales altid skriftligt i form af en kontrakt. I forbindelse med rådgivning og montage har Siolit A/S tegnet produktansvarsforsikring.

Levering:

Leverancen af varer sker hurtigst muligt, men med forbehold for evt. forsinkelser fra underleverandører og transportfirmaer. Levering af varer fra Siolit A/S anses for sket, når køberen har modtaget varen.

Ejendomsret:

Siolit A/S har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde aftalte samlede købesum er betalt. Indtil ejendomsretten er overgået til køberen, er denne forpligtet til at holde leverancen brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til nyværdi.  Køberen må ikke flytte, pantsætte, udleje eller udlåne leverancen før endeligt fuld betaling er sket.

Risiko og fejl:

Risikoen for varer købt hos overgår til forbrugeren på leveringstidspunktet. Reklamation for eventuelle fejl eller mangler ved leverancer fra Siolit A/S, skal påberåbes straks efter leveringen, hvilket i paksis vil sige indenfor 24 timer efter modtagelsen.
Køber/modtageren har pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.
Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Siolit A/S. Hvis en leverance har en skade, skal dette noteres på fragtbrevet ved leveringen. Noteres skaden ikke på fragtbrevet, bortfalder evt. krav mod Siolit A/S og leverandør.

Fortrydelsesret ved køb via Internettet:

Siolit A/S yder 14 dages fortrydelsesret for varer købt over nettet, gældende fra den dag varen modtages. Varen tages kun retur såfremt den ikke er beskadiget. Varen skal returneres i / på den originale emballage der skal fremstå ubeskadiget. Det er dit ansvar at vurdere om de enkelte produkter kan benyttes til det du køber den til, idet du inden et køb kan kontakte Siolit A/S for vejledning.
Siolit A/S anerkender underleverandørers leverancevilkår, såfremt dennes betingelser fraviger nærværende og for køberen er mere gunstige kan disse alene påberåbes såfremt det udtrykkeligt er aftalt, ellers er nærværende vilkår gældende. Der er ikke fortrydelsesret for de produkter der er speciallavet til kunden.

Returnering:
Ved returnering afholder køber alle omkostninger forbundet hermed. Er varen importeret, fratrækkes købsbeløbet et ekspeditionsgebyr på 15% af købssummen, ud over de omkostninger køber selv måtte afholde i forbindelse med at returnere varen.

Garanti:
Siolit A/S yder garanti efter gældende danske regler på leverancer og ydelser.  Garantier er alene dækkende såfremt køberen ikke har foretage nogen ændringer, anvendt produktet i strid med anvisninger eller tilsidesat den rådgivning Siolit A/S har ydet.

Ophævelse af handel eller tilbud:
Siolit A/S forbeholder sig retten til at; holde en leverance tilbage eller annullere en handel hvis særlige hændelser indtræffer, en sådan ophævelse vil altid ske skriftlig og begrundet.
Tilbud er altid afgivet baseret på dagspriser, og er som hovedregel gældende i 4 uger, For ydelser hvori montage indgår gælder de i tilbuddet angivne frister.

Ansvar for mangler:
AB92’s regler for mangel ansvar er alene gældende for entrepriser tilbudt og udført af Siolit A/S.

Ansvar for skade:
Siolit A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leveret materiel:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
c) skader der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, forkert opbevaring, urigtig montage foretaget af køberen.
d) ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke
e) reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde
Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Bygningsstabilitet:
Siolit A/S påtager sig ingen ansvar for skader på bygninger som produkterne monteres på. Dette gælder både direkte og indirekte skader som følge af “vandtryk” på ejendommen.
Vejledende kan langt de fleste bygninger modstå vandtryk på 1000 mm over det omkringliggende terræn.

Det påhviler køber at vurdere eller få en rådgivende ingeniør til at vurdere om bygningen kan modstå det opdæmmede vand.


Flere oplysninger ved henvendelse til :

Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK – 5610 Assens,
Tlf. +45 6471 1115, mobil +45 2019 2316,

E-mail: siolit@siolit.com, www.siolit.com  https://extremklima.wordpress.com CVR 19359581