Siolit A/S

Fuglebakken 43

5610 Assens

Tlf.6471 1115

Mob.2019 2316

siolit@siolit.com

 

Siolit O

Forbedrer sivebrønde,

rensningsanlæg.

trix-tanke, o.l.

 

Mindsker lugt og gasdannelse.

 

Hindre dannelse af svovlbrinte.

 

Godkendt til brug i økologisk landbrug.

 

 

Afløbsproblemer med spildevand løst med Siolit O

Siolit O er et nyt produkt der har været til afprøvning hos private og landmænd, der havde problemer med husspildevand / afløb / trixtanke / sivebrønde og rodzoneanlæg der lugtede.

Flere landbrugsejendomme har siden foråret brugt Siolit O i deres kloaksystemer, forsøget gik ud på at løse tilbagevendende problemer med tilstopning af rør og anlæg. Overbelastning af kloakken i perioder med mange gæster på en besøgsgård med overnatning, blev løst effektivt med Siolit O der blev tilsat inde i køkkenvasken.

Et rodzoneanlæg på Thurø, med to tilkoblede landejendomme, der normalt lugtede i sommermånederne, har denne sommer virket uden lugtgener til omgivelserne. Det rensede spildevand løb ud i et grøftesystem, hvorfra det kunne lugte noget.

En tilstoppet sivebrønd på en skovejendom begyndte at virke igen efter Siolit – behandlingen. En overdosering i en 14 dage med Siolit O hjalp på et tilbagevendende problem, når der havde været familiebesøg og anlægget var blevet overbelastet, stoppede sivebrønden med at virke. Det blev løst og normal dosering holdt sivebrønden i en god funktion herefter. 

Trixtanke, hvor Siolit O anvendes, har vist sig at virke bedre, og i længere perioder inden de skulle tømmes.

I Norge anvendes produktet i en hel del minirenseanlæg tilsluttet større gårde, renseeffekten af husholdningsspildevandet er steget. Det kommunale renseanlæg i Iveland udenfor Kristiansand har brugt Siolit O i over seks år. Service- og renholdningsudgifterne er faldet kraftigt på alle pumpe- og tankanlæg.

Fastkørte pumper var før et stort problem, mindst en gang om måneden skulle de renses, nu er det en gang om året de adskilles for serviceeftersyn. Lugten på det indkommende spildevand til renseanlægget er faldet kraftigt, hvilket skyldes bedre gennemstrømning i rørledningerne og et kraftigt fald i dannelsen af svovl/brinte forbindelser. Iltmængden i spildevandet er til gengæld steget pænt. Resultaterne i Iveland har gjort at flere norske renseanlæg i dag bruger Siolit O til at forbedre deres renseeffekt.

Ylistaro rensningsanlæg i Finland udførte omfattende forsøg med Siolit O. Rensningsanlægget har et garveri som kunde, hvilket har givet problemer med spildevandets kvalitet ved udledningen til recipient. Nedenstående er nogle nøgleresultater fra forsøget, der forbedrede anlæggets effektivitet.

Notat til Ylistaro rensningsanlæg.

Rapport 5.4.2000. af Mervi Karjalainen, FM.kemisti.

Rapporten viser for total P (fosfor) en halvering af udledningen til recipient målt i mg/l fra 1,9 til 0,85 før og efter tilsætning af Siolit. Renseeffekten er steget fra 81 % til 93 %.

For total N (kvælstof) er faldet i udledning til recipient målt i mg/l fra 131 til 113 med en stor variation i indkommende total N. I kg/d-målingen (kilo pr. døgn) ses en fordobling af mængden indkommet til rensning fra 109 til 201 kg/d. Renseeffekten går op fra 46 % til 62 %.

NH4-N (ammonium) målingen viser samme tendens som total N, renseeffekten stiger fra 47 % til 66 %.

CODCr viser også et fald i udledningen til recipient fra 316 mg/l til 209. Den høje indkommende stofmængde på 3303 mg/l renses med en effekt på 94 % mod før 90 %. I indkommende kg/d er forskellen 900 kg, Til recipient er forskellen 2 kg/d.

Susp. stof viser et fald til recipient fra 101 mg/l til 40. I indkommende kg/d. ses en forskel på 351 kg. På trods af denne stigning viser resultatet efter Siolit – behandlingen et fald i udledningen til recipient på 17 kg/d fra 45 til 28. Renseeffekten stiger fra 93 % til 97 %.

Sulfid rensningen er mere effektiv. Indkommende stofmængde 55 mg/l før Siolit – behandlingen, 73 mg/l. under. Behandlet før 0,10 efter < 0,1 hvilket er et meget fint resultat.

Iltindholdet er steget fra 0,4 til 1,5 mg/l hvilket gør at de aerobe processer forløber bedre.

Rejektforholdende (Afvisningsfaktor) viser en stor forskel i % fra 537 falder det til 175, hvilket gav en kraftig forbedret rensningsprocent.

I Norge bruges Siolit løbende i Iveland rensningsanlæg, hvor der udføres eksperimenter med dosering og andre former for Siolit. En lille dosis Siolit Z har vist en markant forbedring i sedimenteringen af slam. Volumen i slammet blev reduceret til halvdelen.

Til reparation og vedligeholdelse af beton, jern og andre bygningskonstruktioner vil Sinnotec produkterne være yderst brugbare. Ved at følge dette link kommer infomationssiden frem. Herfra kan de forskellige Sinnodur produkters anvendelse ses.

 

Tilbage til forsiden

Til E - butikken

 

 

Kontakt til Siolit A/S

Sinnotec produkter