Erfaringer ved brugen af Siolit Mikro

Gennem forsøg har det vist sig, at planter lettere og bedre optager næringsstoffer, fordi deres rodsystem bliver større. Forbruget af gødning kan nedsættes, uden at planterne skades i væksten.

Ved forsøg med tomatplanter i drivhus blev planterne, som fik Siolit Mikro, over 30 cm højere med kraftigere vækst og længere blomstersætning. Modningen af tomaterne var lidt langsommere end for kontrolplanterne uden Siolit Mikro. Til gengæld blev deres aktive vækstperiode forlænget med over 4 uger i forhold til kontrolplanterne. Nattefrosten fik tomatplanterne til at visne. Det skal bemærkes, at alle tomatplanter blev behandlet ens med vand og gødning i hele vækstperioden.

Potteplanter i private husholdninger har vist bedre og længerevarende blomstring. Bladene blev mere mørkegrønne og kraftigere.

Vanding med Siolit af orkidéer har været yderst gavnlig.

Ved et flerårigt forsøg på Assens Planteskole blev Siolit Mikro tilsat vandingsanlægget sammen med gødning og mikronæringsstoffer. Det normale gødningsforbrug i foråret ligger på 250 kg urea. Dette blev nedbragt til 50 kg, uden at der blev konstateret vækstskader på planterne.

Planteskoleejer Ole Madsen, Assens Planteskole:

Tvivl overfor et nyt vækstfremmende pulver blev vendt til begejstring for fynsk planteskoleejer. Markant økonomisk besparelse på udgiften til plantegødning. Mørkegrønne og større planter blev resultatet efter et års effektivt brug af Siolit Mikro.

En toplæsset skefuld Siolit blandet op med 6000 liter vand og 25 kg ureagødning - mere skulle der ikke til, før der blev sat skub i væksten på Assens Planteskoles tusindvis af planter.

- Planterne er blevet mere grønne, faktisk helt mørkegrønne, og de er blevet mere sunde, og så er deres evne til at optage næring blevet meget større. Alt i alt et stort plus for vores planteskole. De første planter vandet med Siolit, som vi solgte, blev faktisk revet væk. Så salgsmæssigt har investeringen i Siolitpulveret været fantastisk positivt.

Sådan siger Ole Madsen, som driver Assens Planteskole. For to år siden sagde han ja til at prøve effekten af det helt nye Siolitpulver på nogle sine mange tusinde planter.

I starten var Ole Madsen meget forbeholden overfor Siolitpulveret, så han bestemte sig for at prøve på et begrænset areal.

Fantastisk virkning.

- Jeg må tilstå, at jeg blev fantastisk overrasket. Siolitten viste sig at have en utrolig god virkning. Der var tydelig forskel på de planter, der var blevet behandlet, og dem, der ikke have fået Siolit.

Derfor begyndte jeg sidste år at give alle mine planter Siolitpulveret, og det har jeg ikke fortrudt. Det har haft en fantastisk virkning, som er kommet helt bag på mig.

Flottere planter - mindre gødning.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har fået planter, der er bedre og sundere. Det kan man konstatere blot ved at se på planternes farve, men også rodnettet er blevet meget bedre. Alt i alt betyder det, at planterne er blevet meget bedre til at optage næringsstofferne i gødningen, forklarer Ole Madsen.

Det kan mærkes på driften af en planteskole. For Ole Madsens vedkommende har brugen af Siolit betydet en markant reduktion i brugen af kunstgødning. Hvor han normalt hvert eneste år bruger 1000 kg kunstgødning, har Ole Madsen skåret sit samlede års forbrug ned til 250 kg.

Hertil er brugt 600 g Siolit Mikro i 60 m3 vand. Ved hver vanding anvendes ca. 60 g Siolit Mikro sammen med 6000 l vand.

Skåner miljøet.

- Miljøet og den belastning vi som kunstgødningsforbrugere lægger på det, kommer også i fokus med Siolit Mikro.

- For hvis jeg som planteavler kan reducere tilførslen af kunstgødning til planter, som pludselig bliver langt bedre til at optage næring, så er jeg jo med til at skåne miljøet. Jeg behøver ikke så meget kunstgødning, men den mindre mængde bliver til gengæld udnyttet bedre af planterne, og så bliver udvaskningen til vandmiljøet mindre. Det er der jo interessante perspektiver i, slutter Ole Madsen. Kan kontaktes på telefon 6471 1699

Markforsøg.

Forsøg foretaget i 1995 hos Asmus Dam, Kværs Enge i Sønderjylland viste forøget høstudbytte i vårbyg.

Siolit Mikro blev udsprøjtet d. 2/6 & 13/6.

1. Ingen Siolitbehandling
60,0 Hkg/ha
2  Udspr. 25 g. Siolit/ha 2/6 & 13/6 62,0 Hkg/ha
3. Udspr. 50 g. Siolit/ha 2/6 & 13/6 62,2 Hhk/ha
4. Udspr. 100 g Siolit/ha 2/6 & 13/6 63,2 Hkg/ha

Behandling af kastanietræ maj 94.

Hos Toni Nesborg i Jordløse ved Hårby blev et stort Aesculus hippocastanum behandlet med Siolit Mikro mod en ondartet svamp. En kraftig vandudsivning fra tre steder blev smurt med en meget kraftig blanding af Siolit Mikro og vand. Svampen var af en havekonsulent beskrevet som dødelig for træet, derfor var det enten eller. Efter en uge var vandudsivningen næsten ophørt og barken tør. Kun de tre kerneområder var stadig lidt fugtige. Al løstsiddende bark blev fjernet og træet behandlet på ny. Efter nogle måneder dannedes ny bark og sårene begyndte at heles. Dette forsøg ledte til forsøget med elmene i Fårbæk. Kunne elmesygen dæmpes eller forhindres i at slå elmene ihjel?

Status for kastanietræet september 2000 viser at barken næsten er nået sammen. Træet skal efterbehandles på enkelte punkter hvor det stadig bløder.Status 2002 var en næsten fuldstændig heling af alle barkskaderne.

Elmesyge
Siolit Mikros anvendelse imod elmesygen har vist sig at være effektiv, hvis behandlingsplan følges.
Link til yderligere oplysninger om elmesygesvampen og elmebarkbillen Scolytus

Pilotforsøg.

Ved forsøg udført i foråret 1996 af det hollandske ECOstyle viste forbedringer på 10 - 15 %.( I rapporten står forbedringer i vækst på 110 - 115 % ) Testen blev udført i Tyskland som et pilotprojekt.

Forsøg på landbrugs/gartnerskolen Stabuck i Belgien viste hurtigere spiring og roddannelse på alle slags planter. Siolit Mikro var det eneste afprøvede produkt, der viste forbedret rodudvikling på alle afprøvede plantematerialer. Et af forsøgene blev udført på spisekartofler. De Siolit-behandlede havde et hurtigere og større vækst, hvilket resulterede i at Stabuck skolen kunne leveret de første nye kartofler til det belgiske kongehus. Stiklinger af forskellige planter viste forbedret roddannelse, samt en kraftig forbedret overlevelsesprocent i kulturerne.

Roser - se denne side

Svampe i vedbendkultur

Kun de Siolit-behandlede moderplanter af vedbend overlevede et svampeangreb der ødelagde alle stiklingskulturer i drivhusene hos en gartner, som havde sit speciale i vedbend.

Ubehandlede og Siolit - behandlede kartofler
Sort: Hamlet
Bemærk den store forskel i rodmasse og vækst i de behandlede kartofler. 
1½ gram i 10 liter vand

 

Kartofler

Test i spisekartofler i Karup viste en længere vækstperiode end i kontrolgruppen. Ca.2 -3 uger holdt de Siolit Mikro behandlede kartofler sig grønne. I kartofler til melproduktion var der en højere stivelsesprocent på ca. 1%, som betyder en merpris på ca. 5 kr. pr 100 kg kartofler leveret på kartoffelmelsfabrikken.

Golfbaner m.m.

Siolit Mikro sprøjtet på græsbanerne har forøget rodnettet betydeligt. Fra 7 cm. til 13 cm. i løbet af tre måneder. Rodnettets tykkelse på Greens betyder meget for banens kvalitet i golfsammenhæng. For at se om der var en synlig forskel på en ubehandlet og en Siolit - Mikrobehandlet græsmark blev der sprøjtet i intervaller af 20 meter. Efter ca. en uge var der tydelig forskel i farve på græsset. Den Siolitbehandlede var meget mørkegrøn set i forhold til det ubehandlede græs.

Dette indikerer at næringsoptagelsen bliver betydeligt bedre p.g.a., at rodnettet bliver dybere og kraftigere, når det tilføres Siolit Mikro.

Nysåede græsplæner hvoraf den ene blev behandlet med Siolit Mikro viste hurtigere fremvækst og skulle klippes 14 dage tidligere end den ubehandlede græsplæne.

Sygt æbletræ.

Dødsdømt æbletræ blev behandlet med 500 g Siolit Mikro, som blev vandet ned i rodzonen. Træet viste dette forår forbedret udspring og blomstersætning. Den forbedrede sundhedstilstand varer ved og træet er ikke mere dødsdømt. Æblerne smager ganske godt og ser pæne ud på trods af foråret 1999, som var meget dårligt for vise frugtsorter. Status efteråret 2000 viser et æbletræ i godt vækst og med god og sund frugtsætning.

Frugttræer med kræftknuder og sår kan behandles!

Et flerårigt forsøg på Tåsinge hos Bent Nielsen, Landet, har vist at kræftknuder på frugttræet kan helbredes. Bent Nielsen har i et nært samarbejde med Ole Madsen på Assens Planteskole gennem mange år opsøgt og indsamlet podemateriale fra de gamle frugttræs sorter, for at sikre disse for eftertiden. En hel del af disse gamle sorter, der ofte er både velsmagende og langtidsholdbare, har desværre også en tendens til at udvikle kræft.

Siolit havde vist sig særdeles effektivt som sårhelende behandling på forskellige træarter. Med disse resultater som baggrund var det nærliggende også at behandle kræftformer på frugttræerne hos Bent Nielsen. Alle synlige kræftskader blev Siolit – behandlet ved at smøre en blanding af Siolit, trælim og vand på såret. Det kunne allerede efter et år ses, at der var en ny barkdannelse i randen af kræftsåret der tydede på en helende proces var sat i gang. Inden genbehandlingen denne sommer var en meget tydelig barkdannelse synlig, så det med sikkerhed kunne konstateres at Siolit – behandlingen har en effekt på selv meget dybe og store kræftsår. Ved en nøje gennemgang af særlig udsatte træarter blev flere unge kræftknuder Siolit – behandlet første gang. Allerede i efteråret kunne effekten ses på denne tidlige behandling der var sket i foråret.

 Siolit er primært brugt som et jordforbedrende middel der også har vist sig at have en helbredende virkning ved forskellige svampeangreb, monilia i kirsebærtræer, stråleplet på roser, svampeangreb på løgvækster og en livstidsforlængende virkning på elmetræer for blot at nævne nogle områder hvor Siolit er anvendt med god effekt.

Kan kræft i frugttræer forebygges?

Vil en Siolit – behandling af rodsystemet kunne forebygge kræft i frugttræer er næste forsøg der ersat i gang på særlig udsatte sorter i Bent Nielsens store samling af gamle frugttræer på Tåsinge. Spørgsmålet var aktuelt efter de gode resultater med kræftknuder på træerne. Resultatet har indtil nu i 2014 vist sig at have en god effekt.

Sygt Japansk kirsebærtræ med Monilia angreb se denne side 

Siolit Mikro tilsat med 1,5 g. i et 350 liters akvarium med forskellige fisk og planter.

Planter:

Vandkala er begyndt at blomstre, normalt er det kun ny indkøbte planter der har blomst og kun så længe den varer, nyblomstring i private akvarier er sjælden. Der var samtidig en god tilvækst.

Chryptorynerne i akvariet har øget tilvæksten, heraf 5 meget langsomtvoksende arter med markant bladsætning og bedre farve.

Walsigneria har øget sin tilvækst på samme måde som de øvrige planter.

Fiskebestanden, som består af selskabsfisk, har ikke taget skade af Siolit-behandlingen. Særlig opmærksomhed var rettet mod labyrentfiskene og mallerne. Ingen fisk er døde under eller efter behandlingen.

Buddleia eller Sommerfuglebusken fik efter afblomstringen 10 liter Siolit-behandlet vand. Busken begyndte en ny blomstringsperiode, som varede frem til oktober.

2 meter høje Omorica søjlegraner fik en betydelig mørkere grøn nålefarve end kontrol granerne efter

en Siolit-behandling med 10 liter pr træ.

Gingo Biloba fik betydelig større blade og tilvækst efter behandling.

Ny græsplæne

Tilsætning af 5 g. Siolit Mikro i 3 kg græsfrø udsået oktober med en jordtemperatur på under 10 C var oppe i løbet af 8 - 10 dage. Såbed gødet med halvdelen af normal dosering, kalk normal dosering.

5 kg kalkamonsalpeter gødning til gammel græsplæne tilsat 5 g Siolit Mikro gav til resultat at den 600 m2 store plæne blev mere mørkegrøn og skulle slås 2 gange om ugen Det samme blev resultatet ved tilsætning af 5 g Siolit Mikro til 5 kg hønsemøj ( Binadan type). 1000 m2 græsplæne gødet med 30 kg.

Gartnere har afprøvet Siolitten på sine potteplanter der alle har vist større vækst, bladglans og betydelig større blade. Stuebregner af forskellige slags kviterede med næsten at sprænge potterne med deres rødder.

Forskellige orkideer har fået det meget bedre. Hos en meget skeptisk kunde er tilbagemeldingen, at hans orkideer aldrig har stået bedre og blomstret så flot.

Et støttehegn til pralbønner blev lavet af 2,5 m pilekviste i slutningen af juni. Pilekvistene satte rod og fik blade, hvilket gav et meget smukt hegn i haven.

Frø af knoldselleri fremspirret på 8 dage, højde ½ cm. ubehandlede ikke synlige.

Siolit produkter er godkendt til økologisk jordbrug af DEBIO i Norge, KRAV i Sverige. KTTK i Finland og Plantedirektoratet i Danmark.

Siolit A/S, Fuglebakken 43, DK - 5610 Assens.

Tlf.: +45 6471 1115 Fax: +45 6471 1396

Mobil 2019 2316, E-beské:  siolit@siolit.com

Tilbage til forsiden